HỘI NAM HƯỚNG ĐẠO HOA KỲ VÀ TÔN GIÁO

Hoa Kỳ là một quốc gia có thể nói là có nhiều vụ kiện tụng nhất và có những vụ kiện kỳ cục nhất, ví dụ như kiện Bộ Quốc Phòng “Ưu Đãi” Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (viết tắt HĐHK) với danh xưng là Boy Scouts of America (viết tắt BSA).

Cho đến bây giờ vẫn còn có nhiều vụ kiện liên quan đến Hội Nam HĐHK. Riêng trong thập niên vừa qua, dựa trên quyền “không được kỳ thị” của luật pháp Hoa Kỳ (HK), Hội Nam HĐHK đã bị kiện với những vụ kiện liên quan trực tiếp đến việc nhận thành viên. Hội đã không nhận hoặc thu hồi tư cách hội viên nên đã bị kiện với lý do kỳ thị tôn giáo và kỳ thị phái tính. Đa số các vụ kiện, Hội Nam-HĐHK đều thắng nhưng có hai vụ kiện sôi nổi và đã phải đem lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (US Supreme Court) (tòa án cao nhất của liên bang Hoa Kỳ) để giải quyết.

  1. Lý do phái tính
    Ông James Dale tham gia Hướng Đạo (HĐ) từ nhỏ, từ ấu lên thiếu, đã nhận đẳng hiệu HĐ Đại Bàng. Sau đó ông trở thành trưởng HĐ. Ông đã bị Châu (Council) Monmouth, tiểu bang New Jersey thu hồi vai trò trưởng khi biết ông là người đồng tình luyến ái (gay) và hoạt động quảng bá cho nhóm này. Tòa án tối cao pháp viện tiểu bang New Jersey (tòa án cao nhất của tiểu bang) phán quyết Hội Nam HĐHK phải nhận ông James Dale lại. Sau cùng vào năm 2000, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ với tỷ số 5 trên 4 đã hủy án của tối cao pháp viện tiểu bang New Jersey vì vi phạm hiến pháp “Quyền lập hội”. Một cách gián tiếp nhìn nhận Hội Nam HĐHK là một HỘI TƯ (Private Organization), nên có quyền nhận hội viên theo luật lệ của hội.
  1. Lý do tôn giáo
    Ông John Scalise và Benjamin, con trai của ông là những người vô thần (không tín ngưỡng). Hai cha con ông đã bị Hướng Đạo Châu Huron (Huron Council), tiểu bang Michigan từ chối không tiếp tục nhận ông là trưởng HĐ và không cho con ông gia nhập ấu đoàn. Sau các cuộc sử tại địa phương, ông John đã kháng án lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Năm 2006 và tối cáo pháp viện HK đã từ chối không xét sử lại.

Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ và Tôn Giáo

Trong đơn ghi danh cho trẻ em (youth application, mẫu đơn số 524-406) khi gia nhập có in trong phần Luật Lệ của Chương Trình (Program Policies) để cha mẹ và các em biết về tiêu chuẩn của người trưởng HĐ mà các em sẽ được hướng dẫn.

“Leadership is restricted to qualified adults who subscribe to the precepts of Declaration of Religious Principle, the Scout Oath, the Scout Law, and the BSA Standards of Leadership”

Xin tạm dịch:

“Vai trò Lãnh chỉ đạo dành cho những người lớn đủ khả năng và đồng ý với lề luật của bản Tuyên Ngôn về Nền Tảng Tôn Giáo, Lời Hứa, Luật Hướng Đạo và tiêu chuẩn căn bản của vai trò lãnh đạo Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ.

Lời Hứa Hướng Đạo:

HN-HĐHK có 3 lời hứa khác nhau dành cho 3 ngành

- Lời Hứa Ngành Ấu (Cub Scout Promise):

I, (say your name), promise
to do my best
To do my duty to God (1)
And my Country
To help other people, and
To obey the Law of the Pack”

- Lời Hứa Ngành Thiếu (Boy Scout Oath):

“On my honor, I will do my best
To do my duty to God (1) and my country
and to obey the Scout Law;
To help other people at all times;
To keep myself physically strong,
mentally awake and morally straight”.

- Lời Hứa Ngành Thanh: (Venturing Oath):

As a Venturer, I promise to do my duty to God (1) and help strengthen America, to help others, and to seek truth, fairness, and adventure in our world.

Cả ba lời hứa (2) đều có câu giống nhau “To do my duty to God” có nghĩa “Làm bổn phận của tôi đối với Thượng Đế”.

Riêng trong Luật HĐ của ngành thiếu Hội Nam HĐHK điều cuối cùng số 12 (3):

“A Scout is Reverent”. “Người HĐ Tôn Kính” và được giải thích ngắn gọn như sau:

“A Scout is reverent toward God. He is faithful in his religious duties. He repects the beliefs of others” tạm dịch là “Người HĐ tôn kính đối với Thượng Đế. Người đó trung thành trong bổn phận tôn giáo. Người đó tôn trọng tín ngưỡng của người khác” (Boy Scouts Hand Book, 12th Edition, 2009 Printing - Cẩm Nang Thiếu Sinh, Ấn Bản lần thứ 12, in năm 2009)

Trong đơn ghi danh của nguời lớn (Adult Application, mẫu đơn số 28-501F) để gia nhập HĐ cũng có câu tương tự “Người nộp đơn phải …….. và đồng ý với lề luật của bản Tuyên Ngôn về Nền Tảng Tôn Giáo, Lời Hứa và Luật Hướng Đạo.”

Trong cả hai đơn ghi danh cũng in thêm phần trích dẫn từ bản Tuyên Ngôn về Nền Tảng Tôn Giáo (Excerpt from “Declaration of Religious Principle").

“The Boy Scouts of America maintains that no member can grow into the best kind of citizen without recognizing an obligation to God, therefore, recognizes the religious element in the training of the member, but it is absolutely nonsectarian in its attitude toward that religious training. Its policy is that the home and the organization or group with which the member is connected shall give attention to religious life. Only persons willing to subscribe to these precepts from the Declaration of Religious Principle and to the Bylaws of the Boy Scouts of America shall be entitled to certificates of membership.

Tạm dịch:

“Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ duy trì rằng không có một hội viên nào có thể phát triển trở thành hạng công dân tốt nhất mà không nhận biết nghĩa vụ đối với Thượng Đế, do đó nhìn nhận yếu tố tôn giáo trong việc huấn luyện thành viên, nhưng tuyệt đối không đặt quan điểm chọn lựa tôn giáo nào trong chiều hướng huấn luyện tôn giáo tâm linh. Luật lệ cho rằng gia đình và cơ quan hay nhóm mà hội viên trực thuộc cần để ý tới đời sống tôn giáo tâm linh. Chỉ có người tự nguyện đồng ý với lề luật của bản Tuyên Ngôn về Nền Tảng Tôn Giáo và Luật của Hội Nam Hướng Đạo mới được đặc quyền chứng nhận là hội viên.”

Trong đơn xin trở thành Hướng Đạo Đại Bàng (4) (Eagle Scout Application) một trong những điều kiện là em phải có 1 lá thư giới thiệu do một người thuộc cơ quan tôn giáo hay liên quan đến tôn giáo. Trường hợp em không có thư giới thiệu, em phải viết một một bài văn về tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh qua quan điểm và thực hành của chính cá nhân em.

Ngoài chương trình huấn luyện tổng quát cho các em HĐ, Hội Nam HĐHK còn hợp tác chặt chẽ với các tôn giáo qua chương trình “Huy Hiệu Tôn Giáo” (Religious Emblem). Đa số các tôn giáo đều có Ủy Ban Tôn Giáo Quốc Gia về HĐ (5). Các ủy ban này thành lập các chương trình huấn luyện “Huy Hiệu Tôn Giáo” riêng cho các em HĐ. Chương trình được viết cho từng lứa tuổi hay ngành. Các em không bắt buộc phải học nhưng HĐ khuyến khích các em học hỏi thêm. Sau mỗi khóa học hoàn tất, các em sẽ lãnh nhận một huy chương (medal) của khóa với giấy chứng nhận(6). Là chương trình hợp tác giữa tôn giáo và HĐ nên cũng có thể nói chương trình này cũng là chương trình của Hội Nam HĐHK. Hội phát hành Huy hiệu tôn giáo bằng vải thay thế huy chương bằng kim loại để may trên áo cho việc sinh hoạt được dễ dàng. Huy hiệu tôn giáo các em nhận được là một trong rất ít huy hiệu được tiếp tục mang trên áo HĐ khi các em lên ngành trên và ngay cả khi trở thành người trưởng hay người lớn làm việc cho hội.

alt

Hình Huy Hiệu Tôn Giáo cho các em
Nút dẹt mầu bạc trên nền tím

Tóm lại, Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ rất chú trọng đến vần đề tôn giáo tín ngưỡng. Muốn trở thành hội viên, một trong các điều kiện chính bắt buộc là người xin gia nhập phải có một tôn giáo, hay tín ngưỡng tâm linh. Yếu tố tôn giáo được xem như là chất xúc tác trong công việc huấn luyện thành viên. Tuy không trực tiếp dậy về tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh vì đó là trách nhiệm do các cơ quan tôn giáo và gia đình hay trách nhiệm cá nhân, nhưng luôn khuyến khích, nhẳc nhở và tạo điều kiện thực hành “Làm tròn bổn phận đới với Thượng Đế hay Tín Ngưỡng Tâm linh”.

Ghi chú:

(1) Tạm dịch chữ “God” là “Thượng Đế” nhưng hiểu sâu thêm mang một ý nghĩa tín ngưỡng tâm linh.

(2) Một Lời Hứa HĐ có nhiều điều, thỉnh thoảng chúng ta quen dùng 3 điều trong Lời Hứa HĐVN là 3 lời hứa.

(3) Luật Hướng Đạo ngành thiếu HN-HĐHK có 12 điều. So sánh với Ấn bản đầu tiên (First Edition) in năm 1911 và in lại năm 1993, Lời Hứa và Luật HĐ (ngành thiếu) không thay đổi kể từ khi HN-HĐHK thành lập từ năm 1910.

(4) HĐ Đại Bàng là đẳng hiệu cao nhất của một em HĐ Nam có thể đạt được trước khi đến 18 tuổi. Có khoảng chừng 4% các em đạt được đẳng hiệu này.

(5) Ủy ban “Tôn Giáo Quốc Gia về HĐ” như “Ủy Ban Quốc Gia Phật Giáo về HĐ” (National Buddhist Committee on Scouting), Ủy Ban Quốc Gia Công Giáo về HĐ” (National Catholic Commmitee on Scouting), vv… và có thể có thêm các ủy ban địa phương để phục vụ cho dễ dàng, ví dụ như “Ủy Ban Công Giáo về HĐ, địa phận San Jose” (Catholic Committee on Scouting, San Jose Diocese”

(6) Bên Công giáo hàng năm đều có nghi thức trao huy chương tôn giáo cho các em trong địa phận tại nhà thờ Chánh Tòa, thông thường do Đức Cha chủ tọa và trao cho từng em.

Phần Viết thêm

Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ và Tôn Giáo (Girl Scout of the United States of America – viết tắt GSUSA)

Khác với Hội Nam rất cứng rắn về vấn đề tôn giáo và vấn đề đồng tình luyến ái, luật lệ của Hội Nữ có tính cách uyển chuyển hơn và nhẹ nhàng hơn, gần giống như chính sách không nói không nghe không hỏi, không phân tích. Hội Nữ chỉ yêu cầu hội viên đồng ý theo Lời Hứa và Luật của hội.

- Lời Hứa và Luật Hội Nữ HĐHK chung cho tất cả các ngành.
Lời Hứa Nữ HĐ
“On my Hornor, I will try: To serve God*…” “Với danh dự, tôi sẽ cố gắng phục vụ Thượng Đế*…”

Chữ “God” luôn luôn có dấu hoa thị với lời ghi chú: “Hội Nữ HĐHK không dự tính cắt nghĩa hay giải thích chữ “God” trong Lời Hứa Nữ HĐ. Điều này mỗi cá nhân hội viên xác nhận cho chính họ sự tự nhiên của niềm tin tâm linh của họ. Khi đọc Lời Hứa, cá nhân có thể dùng chữ thích hợp với niềm tin linh thiêng của mình thay thế chữ “God””. Dù chính sách uyển chuyển, nhưng Lời Hứa Nữ HĐ cũng nói nên việc yêu cầu thành viên đồng ý có một tôn giáo hay tín ngưỡng tâm linh. Không hiểu sao các phe nhóm chống đối cũng nhẹ tay ít kiện tụng Hội Nữ HĐHK về vấn đề tôn giáo.

- Các tôn giáo cũng có “Chương trình Tôn Giáo” cho các em thuộc Hội Nữ HĐ.

Ngày Chủ Nhật Hướng Đạo (Scout Sunday)

Dù không liên quan đến trực tiếp tôn giáo nhưng xin chia sẻ một chút về Ngày Chủ Nhật Hướng Đạo

Hằng năm Hội Nam HĐHK định ngày Chủ Nhật gần và trước ngày 8 tháng hai (Ngày 8 tháng 2 là ngày sinh nhật của Hội Nam HĐHK) là ngày Chủ Nhật Hướng Đạo (Scouts Sunday). Thông thường các nhà thờ Công Giáo hiện đang bảo trợ cho các đơn vị HĐ sẽ dâng Thánh Lễ đặc biệt để cầu nguyện cho tất cả mọi người đã và đang đóng góp cho phong trào HĐ. Tất cả thành viên hội Nam và hội Nữ đều được mời gọi mặc đồng phục HĐ tham dự Thánh Lễ.

Trần Văn Long

Ngày 30 tháng 10 năm 2009

Coming Up Events